Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť LOGNIS s.r.o. teší, že ste navštívili jej webovú stránku a zaujímate sa o naše produkty a služby. Je pre nás dôležité chrániť vaše osobné údaje počas celého obchodného procesu. V nasledujúcom texte vysvetľujeme, aké informácie zhromažďuje spoločnosť LOGNIS s.r.o. pri návšteve našich webových stránok a ako sú tieto informácie spracovávané a na aké konkrétne účely.


Rozbaliť všetky kategórie
Zbaliť všetky kategórie

 

Všeobecné informácie


Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutej osoby“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná. Tým sa myslí najmä identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Toto zahŕňa informácie, ako je vaše skutočné meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré nie je možné prepojiť s vašou skutočnou identitou – napríklad obľúbené webové stránky alebo počet používateľov stránky – sa nepovažujú za osobné údaje.


Kto je zodpovedný?

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie údajov vykonávané:

Meno prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje:

LOGNIS s r.o.
Dr. Lučanského 524
032 61  Važec
Slovensko

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na zodpovednú osobu pre  ochranu osobných údajov. Tím pre ochranu osobných údajov je tiež k dispozícii pomôcť pri žiadostiach o informácie, pri tvorbe návrhov alebo pri vybavovaní sťažností.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov:

LOGNIS s r.o.
Dr. Lučanského 524
032 61  Važec
Slovensko
obchod@lognis.sk


Účel spracovania údajov - základné informácie

Vaše údaje spracovávame napríklad preto, aby sme mohli:

 • vykonávať plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo odosielateľom,
 • spríjemniť vašu návštevu na našich webových stránkach / aplikáciách
 • s vašim súhlasom posielať vám newslettre
 • posielať alebo zobraziť cielenú reklamu tam, kde je to povolené
 • v prípade potreby vykonávať kontrolu kreditu
 • vybaviť vaše požiadavky prostredníctvom nášho oddelenia služieb zákazníkom
 • plniť povinnosti ako súčasť zákonných požiadaviek
 • splniť naše bezpečnostné požiadavky (napr. na účely detekcie kriminality),
 • zostavovať štatistiky
 • a na účely zabezpečenia kvality, optimalizácie procesov a zabezpečenia plánovania.


Aké sú práva dotknutých osôb?

Okrem práva na získanie osobných údajov, majú fyzické osoby nasledujúce práva:

 • Môžete si vyžiadať informácie o tom, aké vaše osobné údaje sú u nás uložené.
 • Môžete požiadať o opravu, odstránenie alebo zablokovanie vašich osobných údajov za predpokladu, že tieto opatrenia sú povolené zákonom a v súlade s existujúcimi zmluvnými podmienkami.
 • Môžete požiadať o zaslanie vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom formáte, ktorý je bežne používaný a vo formáte, ktorý  je čitateľný strojom.
 • Môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. Tu nájdete názov príslušného orgánu na ochranu osobných údajov.

Právo na námietku

Právo na námietku platí pre každé spracovanie osobných údajov, ktoré je založené na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (EÚ) 2016/679 („GDPR“).

Ak chcete uplatniť svoje právo, jednoducho sa s nami spojte pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie v časti Kto je zodpovedný?


Doba uchovávania

Osobné údaje budú uložené tak dlho, ako je to nevyhnutné. Nevyhnutnosť ich uchovávania vyplýva zo zákonných lehôt uchovávania. V prípade, že neexistujú žiadne zákonnom stanovené lehoty, osobné údaje sa budú uchovávať v súlade so zmluvnými a fakturačnými účelmi, ako aj dôkaz o správnom plnení zmluvy, až kým neuplynie lehota zodpovednosti, po ktorej budú údaje vymazané.


 

Informácie o našej webovej stránke


Návšteva našej webovej stránky

Spoločnosť LOGNIS s.r.o. sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov jej webových stránok. Pri návšteve našich webových stránok naše webové servery vždy dočasne ukladajú údaje o pripojení počítača, ktorý sa pripája na našu stránku, zoznam webových stránok, ktoré navštívite na našom webe, dátum a trvanie vašej návštevy, adresu IP vášho zariadenia, identifikačné údaje o type prehliadača a používanom operačnom systéme, ako aj webové stránky, cez ktoré ste sa pripojili k našim stránkam. Dodatočné osobné informácie, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sa nezbierajú, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne, napr. pri vyplňovaní on-line kontaktného formulára ako súčasti registrácie, prieskumu, súťaže, plnenia zmluvy alebo žiadosti o informácie.

Právnym základom na spracovanie uvedených kategórií osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (EÚ) 2016/679 („GDPR“). Vzhľadom na uvedené účely, najmä na zaručenie bezpečnosti a plynulé nastavenie pripojenia, máme legitímny záujem spracovať tieto údaje.

Okrem toho používame súbory cookies, nástroje na sledovanie a opatrenia na zacielenie. Viac informácií o tom nájdete nižšie, v časti Online prítomnosť a optimalizácia webových stránok.

Pokiaľ máte vo svojom prehliadači povolené geografické lokalizačné funkcie, resp. vo vašom operačnom systéme, použijeme tieto údaje na poskytovanie služieb založených na polohe (napr. umiestnenie najbližšej pobočky, service pointu atď.). Tieto údaje nebudeme používať na žiadne iné účely. Ak túto funkciu zakážete, vaše údaje budú okamžite odstránené.


Plnenie zmluvy

Osobné údaje taktiež potrebujeme zo zmluvných dôvodov aj na poskytovanie našich služieb a dodržiavanie zmluvných plnení vyplývajúcich s uzavretých zmlúv s vami. Tieto údaje sa používajú napr. na vykonávanie zasielateľskej zmluvy, spracovanie údajov o zákazníkoch, spracovanie platieb a prípadne posúdenie úverovej bonity. Niektoré osobné údaje o preprave budú poskytnuté aj orgánom v krajinách tranzitu alebo miesta určenia na colné a daňové účely a na bezpečnostné previerky, ako to vyžadujú právne predpisy danej krajiny. Poskytnuté informácie zvyčajne zahŕňajú: meno a adresu odosielateľa, meno a adresu príjemcu, popis tovaru, počet kusov, hmotnosť a hodnotu zásielky.

Právnym základom je zvyčajne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, keďže spracovanie je za účelom vykonania plnenia zmluvy, ktorej ste stranou.


Spracovanie na reklamné účely

Ak ste existujúci zákazník LOGNIS s.r.o., tak vaše poštové údaje (napr. meno, adresa, e-mailová adresa) budú spracované tak, aby sme vás mohli kontaktovať s cieľom poskytnúť vám najnovšie informácie o našich ponukách, novinkách, produktoch a službách. Okrem existujúceho súhlasu spracujeme vašu e-mailovú adresu výlučne s cieľom poskytnúť vám informácie o vlastných a podobných produktoch LOGNIS s.r.o..

Právny základ pre vyššie uvedené spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Spracovanie osobných údajov zákazníkov na účely priameho marketingu sa považuje za vykonanie oprávneného záujmu.

Máte právo kedykoľvek podať námietku proti uvedenému spracovaniu. Ak chcete uplatniť svoje právo, jednoducho nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v časti Kto je zodpovedný?

Ak sa zaregistrujete do niektorého z našich newslettrov, môžeme na tento účel použiť vašu e-mailovú adresu. Odber newsletteru môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v dolnej časti newslettru.

V prípade podania námietky alebo odhlásenia z našich newsletterových služieb, budú príslušné údaje zablokované, odstránené a ďalej už nebudú spracovávané na takéto účely.


Budú moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám?

Spoločnosť LOGNIS s.r.o. nezdieľa, nepredáva, neodovzdáva ani iným spôsobom nezverejňuje vaše osobné údaje tretím stranám a nebude ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ to nie je potrebné na účely plnenia zmluvy, alebo ak ste s tým výslovne nesúhlasili. Napríklad, pri objednávaní produktov môže byť potrebné poskytnúť vaše údaje o adresách a objednávkach našim dodávateľom. Ďalšie informácie o ochrane údajov v konkrétnych službách a produktoch nájdete nižšie v časti Produkty a služby.

Externí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene, sú zmluvne povinní zachovávať prísnu dôvernosť podľa článku 28 GDPR. Spoločnosť LOGNIS s.r.o. zostáva zodpovedná za ochranu vašich informácií za takýchto okolností. Poskytovatelia služieb dodržiavajú pokyny LOGNIS s.r.o., čo zaručujú technické a organizačné opatrenia, ako aj kontroly.


Online prítomnosť a optimalizácia webových stránok

Používame sledovací softvér na určenie, koľko používateľov navštevuje naše webové stránky a ako často. Tento softvér nepoužívame na zhromažďovanie individuálnych osobných údajov alebo individuálnych adries IP. Údaje sa používajú iba v anonymnej a zhrnutej forme na štatistické účely a na vývoj webovej stránky.


Používanie súborov cookies

tu časom nájdete ďalšie informácie


Kontaktné formuláre

Na našich webových stránkach sú kontaktné formuláre, ktoré sa môžu použiť na kontaktovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov. Ak používateľ využije túto možnosť, údaje zadané vo formulári budú odovzdané a uložené.

Osobné údaje, ktoré poskytnete, používame len na technickú správu webových stránok a na splnenie Vašich požiadaviek a požiadaviek – tzn. primárne na spracovanie zmlúv uzatvorených s Vami alebo na zodpovedanie Vašich otázok.

Tu nájdete príklady typu osobných údajov, ktoré boli spracované v rámci kontaktných formulárov.

Spracovanie osobných údajov z formulára nám umožňuje v podstate spravovať spracovanie zmlúv. Okrem toho môžu byť údaje spracované počas spracovania žiadosti klienta.

Údaje budú spracované na plnenie zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR a chránia oprávnené záujmy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


Bezpečnosť dát

LOGNIS s.r.o. podniká všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou alebo zneužitím. Napríklad vaše osobné údaje sú uložené v bezpečnom operačnom prostredí, ktoré nie je prístupné pre verejnosť. V niektorých prípadoch sú vaše osobné údaje šifrované technológiou Secure Socket Layer (SSL) počas prenosu. Znamená to, že schválený šifrovací postup sa používa na komunikáciu medzi vaším počítačom a servermi LOGNIS s.r.o., ak váš prehliadač podporuje protokol SSL.

Ak by ste chceli kontaktovať spoločnosť LOGNIS s.r.o. e-mailom, radi by sme upozornili, že dôvernosť informácií nemožno zaručiť. Obsah e-mailových správ si môžu prečítať tretie strany. Preto vám odporúčame, aby ste nám poslali dôverné informácie len poštou.


Zmeny dokumentácie k ochrane osobných údajov

Pravidelne revidujeme naše vyhlásenie o ochrane údajov.

LOGNIS s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť svoje vyhlásenie o ochrane údajov s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho. Prosím, spätne si to často kontrolujte, aby ste sa informovali o všetkých zmenách. Používaním webových stránok LOGNIS s.r.o. súhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované dňa 04.03.2020.


 

Služby


Dodanie tovaru alebo služby

údaje o službe
Rozbaliť všetky kategórie
Zbaliť všetky kategórie